บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  ผู้บริหาร เซเว่น อีเลฟเว่น ร้านอิ่มสะดวกของคนไทย เดินหน้าส่งเสริมนวัตกรรมภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดจัดงานประกวดรางวัลนวัตกรรม President Award 2015–2016 (Season 9) ณ หอประชุมปัญญาภิวัฒน์ (Convention Hall) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เพื่อส่งเสริมการคิดค้นและสนับสนุนผลงานนวัตกรรมของพนักงานในกลุ่มบริษัทซีพี ออลล์และส่งต่อสู่สังคม

Pic_-President-Award2016_500

โดยได้รับเกียรติจากนายพิทยา เจียรวิสิฐกุล (กลาง) รองประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ร้านอิ่มสะดวกของคนไทย เป็นประธานเปิดงาน โดยมีนายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล (ที่ 4 จากซ้าย)  รองประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์  เป็นประธานจัดงาน  พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ  รศ.ดร.สมชาย ฉัตรรัตนา (ที่ 3 จากซ้าย) รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทช.), ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นคณะกรรมการตัดสิน

โดยในปีนี้แบ่งออกเป็น 4 ประเภทคือ Product Innovation การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ , Process Innovation การสร้างสรรค์กระบวนการรูปแบบใหม่ , Service Innovation  การสร้างสรรค์บริการรูปแบบใหม่ , Business Model Innovation การสร้างสรรค์ธุรกิจรูปแบบใหม่

presidentaward2016_03 presidentaward2016_04 presidentaward2016_05 presidentaward2016_06

รางวัล President Award  ในครั้งนี้ จะเป็นรางวัลที่ส่งเสริมให้พนักงานสร้างสรรค์ผลงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในการสร้างสิ่งประดิษฐ์และแนวทางการทำงานใหม่ๆ มาทำให้เกิดสินค้า กระบวนการ บริการ และรูปแบบธุรกิจใหม่ เกิดเป็นนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งยังทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกิจการ เพื่อเกิดการบูรณาการความรู้ร่วมกัน เพื่อให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมอันจะนำไปสู่ความยั่งยืนทางธุรกิจอย่างแท้จริง

 

ขอบคุณข่าวประชาสัมพันธ์จาก www.cpall.co.th

 

Comments

comments